הסדרת השימוש בקנאביס

המתווה להסדרת השימוש בקנאביס לצרכים רפואיים החלטת ממשלה 1587 (הרפורמה)

רקע

• על מנת לממש מחויבות הממשלה על פי החלטות קודמות ולאפשר למטופלים מקור אספקה ראוי של קנביס לשימוש למטרות רפואיות, תוך שמירה על ביטחון הציבור ומניעת זליגתו של הסם שלא לצרכים רפואיים, מורה הממשלה למשרד הבריאות לקדם, בהתייעצות עם המשרד לביטחון הפנים ומשטרת ישראל ועם משרד החקלאות ופיתוח הכפר, את מתווה ההסדרה המעודכן.

רשיונות

• כל פעולה בצמח הקנאביס ובכלל זה גידול, ייצור, הפצה, החזקה, שינוע, בדיקות מעבדה, ניפוק או מחקר של צמח הקנביס או מוצריו, תמשיך להיות מחויבת בעמידה בהוראות הדין, ובכלל זה קבלת רישיונות מתאימים לפי פקודת הסמים המסוכנים וכן עמידה בתנאי הרישיון.
• רישיונות פרטניים לכל פעולה בצמח הקנאביס ימשיכו להינתן על-ידי היק"ר, בהתאם לבדיקות משטרת ישראל בדבר זהות מבקש הרישיונות והמלצותיה.

העוסקים בתחום הקנאביס

• מספר העוסקים בתחומי העיסוק השונים הנוגעים לקנאביס לא הוגבל בהחלטת הממשלה.
• ככל שיימצא שמספר בעלי הרישיונות מסכן את ביטחון הציבור, או ככל שיימצא שמספר העוסקים אינו מאפשר פעילות כלכלית, יקבעו ההסדרים למתן מענה הולם על הבעיה, כגון קביעת מכסות גידול, קביעת מכסות ייצור או הגבלות אחרות.

גידול הקנביס

• לא יוגבל מספר מקומות הגידול, ועם זאת לא יינתנו רישיונות לגידול לצריכה עצמית.
• קנאביס וחומרי ריבוי (מקורות לריבוי צמחי הקנאביס) יגודלו רק בבתי צמיחה מתאימים, ובין היתר אלה יעמדו באמות מידה חקלאיות ראויות.

בתי מסחר ומפעלים לייצור מוצרי קנאביס

• ייצור מוצרי קנאביס יאושר רק במפעלים לייצור ייעודיים, בדומה למפעלי תרופות, שיתנהלו, בהתאם לאמות מידה מקצועיות מתאימות למוצרי קנאביס.
• מוצרי הקנאביס יועברו מהמפעלים לבתי מסחר בדומה לבתי מסחר לתרופות, ואלה יתנהלו, בין היתר, בהתאם לאמות מידה מקצועיות הולמות, משם יופצו המוצרים לבתי המרקחת.

פיקוח והפרדה בין הגידול והניפוק

• תתקיים הפרדה תאגידית בין חוליות הגידול, הייצור והניפוק (חוות, מפעלים, בתי-מסחר, בתי-מרקחת) כפי שקיים בין חוליות ייצור וניפוק בשוק התרופות והמכשירים.
• פיקוח על שרשרת הגידול, הייצור, ההפצה והניפוק של קנאביס או מוצריו ייעשה על-ידי משרד הבריאות והמשרדים השותפים.
• משרד הבריאות ינחה ויקיים מערך פיקוח הדוק גם בכל הקשור להשמדת הקנאביס או כל חלק ממנו, מוצריו או כל יתרות של אלה, וכן מוצרים פגומים או פגי תוקף, בכל שרשרת הגידול, הייצור, ההפקה והניפוק של הקנאביס.

מוצרים

• כל עוד לא יירשמו מוצרי קנאביס כתכשירים רשומים ("תרופות"), יאושרו לייצור והפצה רק מוצרים העומדים באמות מידה מקצועיות שגיבש משרד הבריאות לעניין התצורה וריכוז החומרים הפעילים.
• כל מוצר ייארז ויסומן כנדרש וכמתבקש מהוראות הדין הנוגע לאריזה וסימון של מוצרים וסמים מסוכנים ומהנחיות היק"ר, כפי שיינתנו מעת לעת.

מחקר

• משרד הבריאות מעוניין בקידום הידע המבוסס מחקרית ובהתאם בקשות למחקרים רפואיים, קליניים או מו"פ אמצעי מכשור רפואי (אמ"ר) שבהם יש שימוש בקנביס.
• ניתן יהיה להמשיך ולהגיש בהתאם להנחיות שפורסמו באתר משרד הבריאות ובהתאם לכללים הנוגעים למחקר רפואי וההנחיות להגשת בקשות למחקרים בהם יש שימוש בקנביס.

אמות מידה רפואיות

• משרד הבריאות ימשיך לפעול לטיוב התשתית המקצועית-עיונית והמעשית שתאפשר לרופא המטפל – לקבל החלטה רפואית מושכלת להמליץ על השימוש במוצרי הקנביס ולבצע מעקב רפואי נדרש בעת הטיפול, ולמטופל – להשתמש במוצרים השונים בצורה נכונה.
• כל עוד מוצרי הקנביס המשמשים מטופלים בארץ לא יירשמו כתכשירים, כחלופה לרישום התוויות המוצרים ודרכי השימוש, משרד הבריאות יפרסם מעת לעת אמות מידה מקצועיות שינחו את ציבור המטפלים והמטופלים ביחס להתוויות ולמוצרים המאושרים ובדרכי הטיפול המומלצות.

הכשרת רופאים

• מדיניות משרד הבריאות היא לאפשר למספר גדול יותר של רופאים לאשר שימוש בקנביס למטרות רפואיות וזאת לאחר שיוכשרו ויכירו את כללי הטיפול, המינונים, תופעות הלוואי והסכנות הכרוכות בהתווייתו למטופל.
• לצורך כך משרד הבריאות יקיים הדרכות לרופאים ויסמיכם בהתאם. יקוים מערך פיקוח מתאים על הרופאים האמורים לאחר הסמכתם לוודא נאותות הפרקטיקה הרפואית המתחייבת על ידם.

החזקה ושימוש

• עד שנת 2017 מטופל בקנביס לצרכיים רפואיים יכול היה לעשות שימוש רק בביתו, המען הרשום ברישיון.
בעקבות עתירה שהוגשה ע"י משרדינו, לאור החלטת בית המשפט ובהמשך להמלצת ועדת ההיגוי הבינמשרדית לנושא קנביס לשימוש רפואי ולמחקר, נקבעו התנאים הבאים:
• מותרת ההחזקה על ידי המטופל, של מוצר קנביס לשימוש רפואי : "שמן קנביס רפואי".
• מותרת ההחזקה על ידי המטופל, של מוצר קנביס לשימוש רפואי : "תפרחות קנביס רפואי".
• מותר השימוש ב"שמן קנביס רפואי", בתצורת שימוש תת לשונית או בתצורה אחרת, שאינה אידוי או עישון של השמן.
• מותר השימוש במוצרי "קנביס לשימוש רפואי", בין במוצרי "תפרחות קנביס רפואי" ובין ב"שמן קנביס רפואי" בתצורת שימוש של אידוי.

קנביס ונהיגה

• סע' 64 לפקודת התעבורה קובע:
"שיכור" – אחד מאלה:
(2) מי שבגופו מצוי סם מסוכן או תוצרי חילוף חומרים של סם מסוכן;
(3) מי שבגופו מצוי אלכוהול בריכוז הגבוה מהריכוז שקבע שר התחבורה,
בהתייעצות עם שר הבריאות ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת;

קנביס ונהיגה

בעקבות עתירה שהוגשה ע"י משרדינו, בחודש מרץ 2018 פורסמו תקנות חדשות המאפשרות למטופלי קנאביס לנהוג בתנאים:
• אינו נוטל תכשיר או חומר פסיכואקטיבי אחר.
• מטופל במינון 50 גר' לחודש כשריכוז THC נמוך מ 15%
• מטופל במינון 40 גר' לחודש כשריכוז THC בין 16%-20%
• חלפו שלוש שעות מנטילת הטיפול בשאיפה.
• חלפו שש שעות מנטילת הטיפול בכל שיטה אחרת.
• נוהג ברכב פרטי.

סיכום:

• קנביס, כהגדרתו בחוק הוא סם מסוכן האסור לשימוש.
• האמנה הבינלאומית לסמים נרקוטיים מסדירה את השימוש בסמים מסוימים לשימושים רפואיים.
• כחלק מעקרונות האמנה עליה חתומה ישראל, הוקמה היק"ר, האמונה על מתן רישיונות לייצור, אספקה, שימוש ומחקר בקנביס לצרכים רפואיים.
• החוק קובע כי "השימוש בסם מסוכן מותר אם הוא לצורך ריפוי והסם סופק למשתמש מאת רוקח, רופא או רופא וטרינרי".
• המתווה המתגבש כיום מביא למצב בו מוצרי הקנאביס יונפקו בבתי מרקחת שיהיו מעוניינים בכך ויעמדו בתנאים הנדרשים.

שתף את הכתבה

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on google
Share on email
Share on twitter
Share on print
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן